Kelner (Niemcy) (Eichstätt)

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do
międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu
najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom
wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło
pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne
zatrudnienie.


 • przyjmowanie zamówień
 • udzielanie informacji na temat potraw i napojów
 • przyjmowanie zapłaty, wydawanie reszty
 • dbanie o czystość stołów i ich prawidłowe nakrycie
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego (pozwalająca na
  porozumiewanie się w miejscu pracy)
 • doświadczenie na ww. stanowisku
 • prawo jazdy kat. B i samochód
 • zatrudnienie na warunkach niemieckich – niemiecki Pracodawca
  (nie w delegacji)
 • atrakcyjne wynagrodzenie 1500 EUR netto / miesiąc 
 • zakwaterowanie GRATIS, opłacone przez Pracodawcę
 • składki oraz podatki odprowadzane w Niemczech przez
  Pracodawcę
 • zaliczki wypłacane co tydzień w gotówce lub na konto
  polskie albo niemieckie
 • możliwość pracy w nadgodzinach (jeśli opcja ta jest
  niedostępna – informujemy o tym)
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz długofalowej współpracy
 • wsparcie naszych Konsultantów w koordynowaniu zatrudnienia
 • możliwość regularnych zjazdów do Polski
 • ubezpieczenie dla Pracownika i jego rodziny
 • respektowane prawo do urlopu
 • nasze usługi są bezpłatne (m. in. tłumaczenie oraz
  profesjonalne przygotowanie CV w j. niemieckim na potrzeby
  rekrutacji)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHNa podstawie art. 6 ust. 1
lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie
rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko
wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap
rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik
Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia
wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie
Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub
„Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces
rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz
potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na
terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi.
Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji
przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od
dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem
sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub
Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do
przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych
określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data
urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel.,
adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji
zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).
Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na
przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3
Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do
szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9
Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL,
seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w
dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów
potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i
dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca
będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające
mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.
Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na
etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny
pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody
(szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić
wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może
być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o
zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub
jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się
też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących
wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10
Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej
karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam
się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich
danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub
kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie
internetowej www.silverhand.eu – w zakładce „O nas” i ograniczona
jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Kraków, Ostrów Wielkopolski).
Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając
odpowiednie żądanie na adres rodo silverhand.eu, jak również, że
podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też,
że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz
złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych
skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem,
wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo
silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia
Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

Firmenkontakt und Herausgeber des Stellenangebots:

SILVERHAND

Für das oben stehende Stellenangebot ist allein der jeweils angegebene Herausgeber
(siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Stellenagebotstextes,
sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH
übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit des dargestellten Stellenangebots. Auch bei
Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung
ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem
angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen
dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.